Uçuşyňyzy gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik bilen sesiň ýatyrylmagy we ýörite logotip bilen täzeläň

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik bilen sesiň ýatyrylmagyny we adaty nyşany bolan indiki uçuşyňyzda ýokary hilli ses we rahatlygy başdan geçiriň.BC / FC synp öndürijiligi bilen, bu nauşnik syýahat tejribesini ýokarlandyrmak isleýän ýygy-ýygydan uçýanlar üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik, ýygy-ýygydan syýahatçyny göz öňünde tutup döredildi.Sesi ýatyrmak tehnologiýasy, uçaryň seslerini petikläp, halaýan güýmenjeleriňizi rahatlyk bilen lezzet almagy üpjün edýär.BC / FC synp öndürijiligi çuňňur tejribe üçin ýokary hilli ses kepillendirýär.
Şeýle hem bu nauşnik, awiakompaniýalar ýa-da syýahatçylyk kompaniýalary üçin iň oňat mahabat elementine öwrülip, ​​ýörite logotip goşmak mümkinçiligi bilen üpjün edilýär.Artykmaç gulak dizaýny, şahsylaşdyrylan laýyklyk üçin gulaklaryňyza gabat gelýän örtükli kellä geýilýän we gulak käseleri bilen iň ýokary rahatlygy üpjün edýär.
Aňsat gurnamak we uçar güýmenje ulgamlarynyň köpüsi bilen utgaşyklyk bilen bu nauşnik ajaýyp syýahat ýoldaşydyr.3 pinli / 2 pinli adapter dürli uçarlarda ulanmaga mümkinçilik berýär, nirä uçýandygyňyza garamazdan güýmenjeňizden lezzet alyp bilersiňiz.
Gysgaça aýtsak, gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik, islendik ýygy-ýygydan syýahatçy üçin iň oňat täzelenme.Sesi ýatyrmak, ýokary hilli ses we amatly dizaýn bilen bu nauşnik syýahat tejribäňizi artdyrar we birnäçe sagat güýmenje üpjün eder.Mundan başga-da, ýörite logotip goşmak mümkinçiligi bilen, awiakompaniýalar we syýahatçylyk kompaniýalary üçin ajaýyp mahabat önümi bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki: