Mahabat sowgady

 • Simsiz Mini Bass Subwoofer: Göçme Açyk PC Mesh Spiker

  Simsiz Mini Bass Subwoofer: Göçme Açyk PC Mesh Spiker

  Aýratyn bas subwooferini öz içine alýan bu gürleýji, aýdym-sazyňyzy janlandyrýan çuňňur, rezonansly peslikleri döredýär.Halaýan sazlaryňyzy diňläniňizde ýa-da film göreniňizde, gaty sesleri we çuňňur ses hilini duýuň.Ykjam ululygy we ýeňil dizaýny, nirede bolsaňyzam güýçli basdan lezzet almaga mümkinçilik berýän götermegi aňsatlaşdyrýar.

  Simleri we simleriň kynçylyklaryny aradan aýyryp, gürleýjini kompýuteriňize ýa-da beýleki gabat gelýän enjamlara simsiz birikdiriň.Aýdym-sazyň, podkastlaryň ýa-da onlaýn mazmunyň täsirli bas seslenmesinden lezzet alyň.Gepleýji, şeýle hem baý ses we täsirli bas bilen herekete çümüp, oýun tejribäňizi artdyrýar.

  Mini simsiz mesh gürleýjisi içerde ulanmak bilen çäklenmeýär.Özüňiz bilen açyk meýdanda ýygnanyşyklara, pikniklere ýa-da kempir gezelençlerine äkidiň we ajaýyp açyk howada bas ýerine ýetirijiligi bilen halaýan sazlaryňyzdan lezzet alyň.Çydamly panjara dizaýny, ajaýyp we döwrebap görnüş bermek bilen gürleýjini goraýar.

  Ulanyjy üçin amatly dolandyryşlar we batareýanyň uzak ömri bilen sesiňizi we bas derejeleriňizi islegleriňize görä aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Gurlan zarýad berilýän batareýa, güýjüň gutarmagyndan gorkman, aýdym-sazyňyzdan lezzet almaga mümkinçilik berýän birnäçe sagat üznüksiz oýnamagy üpjün edýär.

  Mini Simsiz Mesh Speaker bilen güýç we göterijiligiň ajaýyp deňagramlylygyny öwreniň.Içerde diňlemek ýa-da açyk howada başdan geçirmeler bolsun, nirä barsaňyzam çuňňur, baý basga çümüň.Ses tejribäňizi ýokarlandyryň we bu ykjam we täsirli gürleýji bilen öňküsi ýaly aýdym-sazdan lezzet alyň.

 • Reňkli ýagtylyk, simsiz Bluetooth gürleýjisi: Öý we açyk, zarýad berilýän, göçme

  Reňkli ýagtylyk, simsiz Bluetooth gürleýjisi: Öý we açyk, zarýad berilýän, göçme

  Enjamlaryňyzy Bluetooth arkaly simsiz birikdiriň we halaýan aýdym-sazlaryňyzy, podkastlaryňyzy ýa-da pleýist sanawlaryňyzy aňsatlyk bilen akdyryň.Gepleýjiniň ösen Bluetooth tehnologiýasy durnukly we bökdençsiz baglanyşygy üpjün edýär, ýokary hilli ses päsgelçiliksiz lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  Bu gürleýjiniň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, reňkli LED yşyklarydyr.Gurlan LED yşyklar aýdym-sazyň ritmi bilen sinhronlaşdyrylyp, diňleýiş tejribäňize tolgunma we joşgun goşýan ajaýyp wizual displeý döredip biler.Oturylyşyk gurnaýarsyňyzmy ýa-da öýde dynç alýarsyňyzmy, reňkli yşyklar keýpiňi sazlar we joşgunly atmosfera döreder.

  Amatlylyk we ykjamlyk üçin döredilen bu gürleýji ýeňil we ykjam, nirä barsaňyzam götermegi aňsatlaşdyrýar.Gurlan zarýad berilýän batareýa birnäçe sagatlap dowamly oýnamak wagtyny üpjün edýär, bu bolsa güýjüňiziň gutarmagyndan gorkman ýolda halaýan sazlaryňyzdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  Bu gürleýji diňe bir içerde ulanmak üçin ajaýyp bolman, eýsem daşky gurşawlara garşy durmak üçin hem gurlupdyr.Onuň çydamly gurluşygy we çyzgydan goraýan dizaýny, açyk meýdanda ýygnanmak, piknik ýa-da hatda kenarýaka oturylyşyklary üçin amatly edýär.Nirä gitseňizem oturylyşygy ýanyňyz bilen alyň we güýçli ses we joşgunly yşyklar açyk howanyňyzyň tejribesini artdyrsyn.

  Ajaýyp ses hili, reňkli LED yşyklary, göterijiligi we köp taraplylygy bilen Reňkli Lightagty simsiz Bluetooth gürleýjimiz iň soňky güýmenje ýoldaşydyr.Bu ajaýyp gürleýjisi bilen aýdym-saz, ýagtylyk we hezil dünýäsine çümmäge taýyn boluň.

 • Başdan geçirmeleriň ses ýazgysy: Suw geçirmeýän tozan geçirmeýän mata gürleýjisi - Daşky göçme welosiped gürleýjisi

  Başdan geçirmeleriň ses ýazgysy: Suw geçirmeýän tozan geçirmeýän mata gürleýjisi - Daşky göçme welosiped gürleýjisi

  Göçme we ýeňil dizaýny bilen bu gürleýji, kynçylyksyz we ygtybarly ýerleşdirmegi üpjün edip, sazlap boljak berkitme kemerini ulanyp, tigiriňize ýa-da sumkaňyza aňsatlyk bilen dakylýar.Ykjam ululygy amatly daşamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin başdan geçirmeleriňizi nirä alyp barsa, ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.

  Öňdebaryjy “Bluetooth 5.0” tehnologiýasy bilen gürleýjisi simsiz ses akymyny üpjün edip, smartfonyňyza ýa-da beýleki Bluetooth bilen işleýän enjamlara bökdençsiz birikýär.Ajaýyp peýzaapeslardan geçip ýa-da kyn ýollary basyp alanyňyzda gysga we çuňňur sesden lezzet alyň.

  Uzak wagtlap dowam edýän batareýa, 12 sagada çenli üznüksiz oýnamagy üpjün edýär, daşardan gaçanyňyzda uzak wagtlap lezzet almaga mümkinçilik berýär.Düşünjeli dolandyryş düwmeleri sesiňizi sazlamaga, sazlary üýtgetmäge we hatda jaňlara jogap bermäge mümkinçilik berýär, işleriňize päsgel bermezden ulanyjy tejribesini üpjün edýär.

  Çydamly we suwa çydamly mata örtükleri bilen ýasalan bu gürleýji diňe bir açyk elementlere çydamly bolman, tozan we galyndylardan goşmaça gorag gatlagyny hem üpjün edýär.Onuň berk gurluşygy, welosiped başdan geçirmeleri wagtynda ýüze çykýan bökdençliklere we titremelere garşy durup biljekdigini üpjün edýär.

  Açyk göçme welosiped spikeri, aýdym-saz ýa-da ses mazmuny bilen tejribelerini artdyrmak isleýän açyk höwesjeňler we tigir sürýänler üçin ajaýyp ses ýoldaşydyr.Suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän we daşardan gaçýan ýerleriňize ses ýazgysyny getirýän göçme gürleýji bilen başdan geçirmeleriňizi ýokarlandyrmaga taýyn boluň.

 • Ekologiýa taýdan arassa ses: Bugdaý sypaly Bluetooth gürleýjisi bilen dykyz gürleýji

  Ekologiýa taýdan arassa ses: Bugdaý sypaly Bluetooth gürleýjisi bilen dykyz gürleýji

  Tebigy dykylykdan ýasalan jaý bilen ýasalan bu gürleýji diňe bir ýumşak we çylşyrymly görünmän, çuňňur ses tejribesi üçin ajaýyp ses izolýasiýasyny hem üpjün edýär.Dykylyk materialy, gürleýjiniň çydamlylygyna we könelmegine we garşylygyna goşant goşýar.

  Bu gürleýjini tapawutlandyrýan zat, gürleýjiniň panjarasy üçin bugdaý sypalyny innowasiýa ulanmagydyr.Bugdaý sypaly täzelenip bolýan we biodegrirlenip bilinýän material bolup, bu gürleýjini ekologiýa taýdan saýlaýar.Bugdaý sypalynyň gurluşy sesiň hiline zyýan bermeýär, sebäbi sesiň aýdyň we baý köpelmegine mümkinçilik berýär.

  “Bluetooth” birikmesi bilen, smartfonyňyzy, planşetiňizi ýa-da beýleki enjamlaryňyzy simsiz birikdirip bilersiňiz, kynçylyksyz we bökdençsiz ses akym tejribesini üpjün edip bilersiňiz.Dinamik uzak wagtlap batareýa bilen üpjün edilendir we birnäçe sagat üznüksiz oýnamagy üpjün edýär.

  Ykjam we ykjam, bu gürleýji içerde we daşarda ulanmak üçin ajaýyp.Pikniklerde, plýa beach gezelençlerinde ýanyňyz bilen alyň ýa-da öý bezegine ajaýyp goşundy hökmünde ulanyň.Düşünjeli dolandyryş paneli aňsat ses sazlamaga we saýlamaga mümkinçilik berýär.

  Bugdaý saman gurluşygy bilen dykyz gürleýjini saýlamak bilen, diňe bir ýokary ses öndürijiliginden lezzet alman, daşky gurşawa oňyn täsir edýärsiňiz.Bu ajaýyp Bluetooth gürleýjisi bilen stil ýa-da işleýişe zyýan bermezden durnuklylygy kabul ediň.

 • Ajaýyp haýwan multfilmi kiçi gürleýjisi: Göçme açyk haýwan ses gutusy

  Ajaýyp haýwan multfilmi kiçi gürleýjisi: Göçme açyk haýwan ses gutusy

  “Cute Pet Creative Mini Speaker”, “Bluetooth 5.0” birikmesi bilen, smartfonyňyz, planşetiňiz ýa-da islendik Bluetooth bilen işleýän enjamyňyz bilen üznüksiz jübütleşmäge mümkinçilik berýär.Ajaýyp ses hili we aýdyňlygy bilen halaýan aýdym-sazlaryňyzdan, podkastlaryňyzdan ýa-da audiokitaplaryňyzdan lezzet alyň.3W gürleýjiniň güýji daş-töweregiňizi janly we çuňňur ses bilen dolduryp, baý ses tejribesini berýär.

  Bu kiçi gürleýjiniň tapawutly aýratynlygy, özüne çekiji multfilm haýwan dizaýnydyr.Dürli ajaýyp haýwan görnüşlerinden birini saýlaň, hersi aýdym-saz tejribäňize özüne çekiji we şahsyýet täsirini goşýar.Pişikleriň, itleriň, pandalaryň ýa-da towşanlaryň muşdagy bolsaňyzam, stiliňize we islegleriňize laýyk gelýän “Cute Pet Mini Speaker” bar.

  Göçme manyda döredilen bu kiçi gürleýjisi ýeňil we ykjam, sumkanyňyza ýa-da jübiňize götermegi aňsatlaşdyrýar.Daşarda başdan geçirmelerde, pikniklerde, plýa beach gezelençlerinde ýanyňyz bilen alyň ýa-da öýüňizde bezeg eseri hökmünde ulanyň.Onuň çydamly gurluşy, islendik elementde aýdym-sazdan lezzet almaga mümkinçilik berýän açyk elementlere çydamlylygy üpjün edýär.

  “Cute Pet Creative Mini Speaker”, 4 sagatlap yzygiderli aýdym-saz çalmagy üpjün edip, uzak wagtlap batareýanyň ömrüne eýe.Haçan-da batareýa pes işlese, goşulan Micro USB kabeli bilen güýçlendiriň we hemişe halaýan sazlaryňyzdan lezzet almaga taýyn boluň.

  Bu kiçi gürleýjiniň diňe bir gyzykly we özüne çekiji bolmagy bilen çäklenmän, amaly aýratynlyklary hem hödürleýär.Içindäki mikrofon, güýmenje we aragatnaşyk üçin köpugurly enjam edip, elsiz jaň etmäge mümkinçilik berýär.Gepleýjiniň içindäki duýgur dolandyryş düwmeleri, ulanyjylara amatly tejribe berip, sesiň aňsat sazlanmagyny we oýnamagy dolandyrmagy üpjün edýär.

  Ajaýyp dizaýny, simsiz birikmesi we göterijiligi bilen “Cute Pet Creative Mini Speaker” dürli ýaşdaky adamlar üçin amatly.Çagalar, ýetginjekler, haýwanlary söýýänler ýa-da aýdym-saz diňlemek tejribesine ýakymlylyk goşmak isleýän her bir adam üçin ajaýyp sowgat berýär.

  “Cute Pet Creative Mini Speaker” bilen aýdym-saz başdan geçirmeleriňizi açyň.Nirä gitseňizem halaýan sazlaryňyzy ýanyňyz bilen alanyňyzda, özüne çekijilik, amatlylyk we hil sesiniň ajaýyp garyndysyny kabul ediň.

 • Kola kubogynyň nemlendirijisi: Uly dumanly öý ultrases howa arassalaýjy!

  Kola kubogynyň nemlendirijisi: Uly dumanly öý ultrases howa arassalaýjy!

  “Cola Cup Humidifier” köp mukdarda inçe duman öndürmek üçin ösen ultrases ses tehnologiýasyny ulanýar, derrew howada çyglylyk goşýar we öýüňizdäki guraklygy aýyrýar.Nanotehnologiýa süzgüç ulgamy bilen, hapalary, allergenleri we yslary aýyrmak bilen arassa we arassa howada dem almagyňyzy üpjün edip, howany arassalaýar.

  Amatlylyk üçin döredilen bu nemlendiriji, uzak wagtlap üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýän uly suw çüýşesi kuwwatyny özünde jemleýär.Kola kubogynyň dizaýny, ýaşaýyş meýdanyňyza täzelik we gyzykly täsir galdyrýar, ony islendik otaga özüne çekiji we söhbetdeşlige goşýar.

  “Cola Cup Humidifier” pyşyrdap-ýuwaş işlemegi bilen, uky ýa-da iş wagtynda ulanmak üçin ajaýyp asuda we tertipsiz gurşawy üpjün edýär.Düzülip bilinýän duman gözegçiligi, islegleriňize görä amatly atmosfera döredip, çyglylygyň derejesini öz islegiňize görä sazlamaga mümkinçilik berýär.

  Bu öý nemlendiriji diňe bir işlemek bilen çäklenmän, energiýa tygşytlaýan hem-de suwuň pesligi we suwuň derejesi pes bolanda awtomatiki öçürmek aýratynlygy bolup, howpsuzlygy üpjün edýär we enjamyň zaýalanmagynyň öňüni alýar.

  Cola kubogynyň nemlendirijisi, ýatylýan otaglarda, otaglarda, ofislerde ýa-da howanyň hilini ýokarlandyrmak we çyglylygyň iň amatly derejesini saklamak isleýän islendik ýapyk meýdanda ulanmak üçin amatlydyr.Gury deri, allergiýa ýa-da dem alyş meselesi bolan adamlar, şeýle hem has amatly we rahatlandyryjy gurşaw döretmek isleýänler üçin amatlydyr.

  Cola kubogynyň nemlendirijisi bilen arassa, çygly howanyň peýdalaryny başdan geçiriň.Içerdäki howanyň hilini ýokarlandyryň, guraklygy aýyryň we bu ajaýyp we täsirli öý nemlendirijisi bilen has sagdyn we amatly ýaşaýyş meýdanyndan lezzet alyň.

 • Reňkli kubok nemlendiriji Bluetooth gürleýjisi: Döredijilik birleşmesi!

  Reňkli kubok nemlendiriji Bluetooth gürleýjisi: Döredijilik birleşmesi!

  200ml nemlendiriji kuwwatlylygy bilen bu göçme enjam howada çyglylyk goşup, öýüňizde, ofisiňizde ýa-da islendik ýapyk meýdanda rahatlandyryjy we amatly atmosfera döredýär.“Bluetooth 5.0” tehnologiýasy, halaýan sazyňyzy smartfonyňyzdan ýa-da beýleki Bluetooth bilen işleýän enjamlaryňyzdan simsiz çalmaga mümkinçilik berýän simsiz birikmäge mümkinçilik berýär.

  Döredijilik reňkli kubok nemlendiriji Bluetooth gürleýjisi diňe bir amaly däl, eýsem gözüňi özüne çekiji.Onda özleşdirilip bilinýän yşyklandyryş effektleri bilen reňkli LED yşyklar bar, keýpiňize laýyk ýa-da umumy atmosferany güýçlendirýär.Kubok dizaýny, ýaşaýyş meýdanyňyza döredijilik we nepislik goşýar we islendik otaga ajaýyp goşant goşýar.

  Bu önüm nemlendiriji we gürleýjiniň funksiýalaryna goşmaça, aromaterapiýany hem goldaýar.Diňe islän efir ýagyňyzyň birnäçe damjasyny suwa goşuň, käse nemlendiriji ýakymly ys ýaýradar we rahatlandyryjy we rahat şert döreder.

  Ykjamlyk bu enjamyň başga bir esasy artykmaçlygydyr.Ykjam ululygy we ýeňil dizaýny bilen, kemping, piknik ýa-da ýoga seanslary ýaly açyk meýdançalarda aňsatlyk bilen özüňiz bilen alyp bilersiňiz, nirä barsaňyz hem halaýan aýdym-sazyňyzy we nemlendiriji täsiriňizi üpjün edip bilersiňiz.

  Döredijilik reňkli kubok nemlendiriji Bluetooth gürleýjisi köp adamlar üçin niýetlenendir.Dem alyş saglygynyň gowulaşmagy üçin amatly çyglylyk derejesini gözleýän saglyk işgärlerine, ýokary hilli sesiň gadyryny bilýän aýdym-saz söýüjilerine we efir ýaglarynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanýan aromaterapiýa höwesjeňlerine ýüzlenýär.Şeýle hem, estetikany, işlemegi we dynç almagy birleşdirýän oýlanyşykly we üýtgeşik sowgat wariantyny döredýär.

  Döredijilik reňkli kubok nemlendiriji Bluetooth gürleýjisi bilen işlemegiň, estetikanyň we güýmenjäniň ajaýyp garyndysyny başdan geçiriň.Atmosferany ýokarlandyryň, aýdym-saz tejribäňizi artdyryň we bir ajaýyp enjamda çyglylygyň we aromaterapiýanyň peýdalaryndan lezzet alyň.

 • Daşky yşyk çyralary bilen göçme Mini Subwoofer: -olda güýçli bas

  Daşky yşyk çyralary bilen göçme Mini Subwoofer: -olda güýçli bas

  Gurlan LED yşyklar, aýdym-sazyňyzyň ritmi bilen sinhronlaşýan ajaýyp yşyk görkezişini döredip, ýedi janly reňk berýär.Bu, islendik açyk meýdanda ýa-da oturylyşykda dinamiki we baýramçylyk atmosferasyny goşýar.Hatda yşyklandyryş re modeimini keýpiňize ýa-da islegleriňize laýyklaşdyryp bilersiňiz.

  Göçme we ýeňil dizaýny bilen bu kiçi subwoofer götermek aňsat we sumkaňyza ýa-da sumkaňyza gaty laýyk gelýär.Enjamlaryňyzy simsiz birikdirmäge we halaýan sazyňyzy uzakdan akdyrmaga mümkinçilik berýän Bluetooth tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Uzak dowam edýän batareýa, nirä barsaňyzam halaýan sazlaryňyzdan lezzet almaga erkinlik berip, birnäçe sagatlap üznüksiz aýdym-saz çalmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, gürleýji suwa çydamly bolup, ony açyk howada ulanmak üçin amatly edýär we ony ýagyşdan we ýagyşdan goraýar.

  Portable Mini Subwoofer, şeýle hem adaty ses kabeli arkaly Bluetooth däl enjamlary birikdirmäge mümkinçilik berýän kömekçi giriş girizýär.Düşünjeli dolandyryş düwmeleri sesiň sazlanmagyny, ýollary çalyşmagy we LED yşyklaryny dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.

  Portable Mini Subwoofer bilen ýokary ses hiliniň, güýçli basyň we özüne çekiji LED yşyklaryň ajaýyp garyndysyny başdan geçiriň.Daşky başdan geçirmeleriňizi beýgeldiň we dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen ýatdan çykmajak pursatlary dörediň.

 • Marvel Mini Subwoofer: Geçip barýan çuňňur tejribe!

  Marvel Mini Subwoofer: Geçip barýan çuňňur tejribe!

  “Bluetooth 5.0” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, simsiz birikmegi üpjün edýär, halaýan sazyňyzy islendik gabat gelýän enjamdan akdyrmaga mümkinçilik berýär.2 dýuým doly aralyk sürüjisi we 3 dýuým subwoofer, halaýan aýdymlaryňyzy we ses ýazgylaryňyzy janlandyryp, çuňňur, çuňňur bas bilen hrustal arassa ses berýär.

  Goolda amatlylyk üçin döredilen bu kiçi subwoofer ýeňil we göçme bolup, açyk howada başdan geçirmeler, oturylyşyklar ýa-da öýde aýdym-sazdan lezzet almak üçin amatly edýär.33 futa çenli simsiz diapazon bilen, sesiň hiline zyýan bermezden erkin aýlanyp bilersiňiz.

  “Marvel Mini Subwoofer” -da 8 sagada çenli üznüksiz oýnamagy hödürleýän içerki zarýad berilýän batareýa hem bar.Ulanylyşy aňsat dolandyryş paneli, göwrümi sazlamaga we yzarlamaga gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, Bluetooth däl enjamlary birikdirmek üçin AUX giriş bar.

  Qualityokary hilli materiallar bilen gurlan bu kiçi subwoofer diňe bir çydamly bolman, eýsem gözüňi özüne çekýär.“Marvel” temaly dizaýny, ses sazlamaňyza tötänleýin täsir edýär.

  “Marvel Mini Subwoofer” bilen çuňňur basyň güýjüni we “Marvel” -iň tolgunmasyny başdan geçiriň.Islän wagtyňyz we islendik ýerde ses ussatlygynyň täze derejesine çümmäge taýyn boluň.

 • Ahyrky hammam we aşhana ýoldaşy: Güýçli siňdiriş kubogy bilen suw geçirmeýän Bluetooth gürleýjisi

  Ahyrky hammam we aşhana ýoldaşy: Güýçli siňdiriş kubogy bilen suw geçirmeýän Bluetooth gürleýjisi

  “Bluetooth 5.0” tehnologiýasy bilen, simsiz ses akymyna mümkinçilik berýän smartfonyňyza ýa-da planşetiňize aňsatlyk bilen birikýär.IPX7 suw geçirmeýän reýting, suwuň dökülmegine, duşlara we hatda wagtlaýyn suwa çümmegine garşylygy üpjün edýär, bu hammamda we aşhanada ulanmak üçin ajaýyp edýär.

  Ykjam we göçme dizaýny bilen ony plitkalar ýa-da aýna ýaly islendik tekiz ýere aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.Wannada dynç alýan ýa-da aç-açan dynç alýan wagtyňyz halaýan aýdym-sazlaryňyzdan, podkastlaryňyzdan ýa-da audiokitaplaryňyzdan lezzet alyň.Aşhanada, halaýan aýdym-sazyňyzy aklaň ýa-da nahar bişirmek sapaklaryny hezil edip öwüriň.

  Capacityokary kuwwatly litiý-ion batareýasy 8 sagada çenli üznüksiz oýnamagy üpjün edýär, uzak wagtlap güýmenjäni bökdençsiz üpjün edýär.Düşünjeli dolandyryş paneli sesiňi sazlamaga, sazlary saýlamaga we hatda telefon jaňlaryna aňsatlyk bilen jogap bermäge mümkinçilik berýär.

  Täsirlere çydamly ABS plastmassa we çydamly silikon sorujy käsäni goşmak bilen premium materiallardan ýasalan bu gürleýjiniň dowamlylygy üçin gurulýar.Poslamaýan polatdan ýasalan panjara diňe bir gürleýjini goraman, eýsem optimal ses geçirişini hem üpjün edýär.

  Vannaňyzy we aşhanaňyzy “Big Suction Cup” suw geçirmeýän Bluetooth gürleýjisi bilen täzeläň we çuňňur ses we amatlylykdan lezzet alyň.

 • Göçme we suw geçirmeýän kömelek Bluetooth gürleýjisi - Soruş kubogy bilen döredijilikli kiçijik gürleýji

  Göçme we suw geçirmeýän kömelek Bluetooth gürleýjisi - Soruş kubogy bilen döredijilikli kiçijik gürleýji

  Iň täze “Bluetooth 5.0” tehnologiýasyny özünde jemleýän bu gürleýji, 33 fut aralygy bilen üznüksiz simsiz birikmegi hödürleýär, bu bolsa simleriň kynçylyksyz halaýan aýdym-sazyňyzdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.IPX7-iň suw geçirmeýän reýtingi, suwuň golaýynda howpsyz ulanylmagyny üpjün edýär, bu howuz ýakasyndaky oturylyşyklar, plýa beach gezelençleri ýa-da hatda duş aýdym-sazlary üçin amatly bolýar.

  Ujypsyzlygyna garamazdan, bu kiçi gürleýjisi 3 wattlyk gürleýjiniň çykyşy bilen güýçli ses berýär, baý bas we aýdyň treble berýär.Gurlan zarýad berilýän batareýa, günüň dowamynda üznüksiz lezzet almagy üpjün edip, 8 sagada çenli üznüksiz oýnamagy hödürleýär.

  Özüniň ýakymly kömelek dizaýny bilen, gürleýji islendik gurşa döredijilik täsirini goşýar.Sorujy käse, aýna ýa-da plitka ýaly dürli tekiz ýüzlere dakmaga mümkinçilik berýär, köpugurly ýerleşdiriş wariantlaryny hödürleýär.

  Ykjam, göçme we aýratynlyklar bilen gaplanan simsiz suw geçirmeýän kömelek sowgady “Suction Cup” bilen Bluetooth gürleýjisi, stili we işleýşini gowy görýän aýdym-saz höwesjeňleri üçin ajaýyp sowgatdyr.Aýdym-saz tejribäňizi ýokarlandyryň we bu ajaýyp mini gürleýjiniň kömegi bilen islän wagtyňyz, halaýan sazlaryňyzdan lezzet alyň.

 • Oýunly wibler: Moda aýdym-saz söýüjileri üçin ýakymly ýumşak gulak nauşnikleri

  Oýunly wibler: Moda aýdym-saz söýüjileri üçin ýakymly ýumşak gulak nauşnikleri

  Owadan we ýumşak ýumşak gulaklary bilen bu nauşnikler moda beýanydyr.Özboluşly şahsyýetiňizi beýan ediň we nirä barsaňyz hökman kelläňizi öwürjek gözüňi özüne çekiji aksesuar bilen oýnaýan tarapyňyzy gujaklaň.

  Bu nauşnikler diňe bir moda beýany bilen çäklenmän, eýsem täsirli ses öndürijiligini hem üpjün edýär.Qualityokary hilli gürleýjiler halaýan aýdym-sazlaryňyzdan, podkastlaryňyzdan we filmleriňizden aýratyn aýdyňlyk we çuňluk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýän düşnükli we çuňňur ses berýär.

  Rahatlyk üçin niýetlenen ýumşak gulak ýassyklary ýumşak we amatly şert döredýär, uzak diňleýiş sapaklaryny hezil edýär.Düzülip bilinýän guşak, ähli ýaşdaky ulanyjylar üçin ygtybarly we özleşdirilen laýyklygy üpjün edýär.

  Bu nauşnikler uniwersal 3,5 mm ses jak bilen enjamlaşdyrylyp, smartfonlar, planşetler, noutbuklar we oýun konsollary ýaly köp sanly enjam bilen utgaşdyrylýar.Islän wagtyňyz, islendik ýerde aýdym-sazyňyzdan lezzet alyň.

  “Cute Plush” gulak nauşnikleri diňe bir moda esbaplary däl;dowam etdirmek üçin guruldy.Güýçli gurluşyk berkligi üpjün edýär, şonuň üçin ýakyn ýyllarda nauşniklerden lezzet alyp bilersiňiz.

  Moda bilen meşgullanýan aýdym-saz söýüjiňiz ýa-da ses tejribäňize gyzykly element goşmak isleýän biri bolsun, “Cute Plush Ear” nauşnikleri iň gowy saýlawdyr.Öz stiliňizi beýan ediň, ýokary ses hilinden lezzet alyň we oýnaýan ruhuňyza nur saçsyn.

  Kesgitliligi kabul ediň we aýdym-saz tejribäňizi “Cute Plush Ear” nauşnikleri bilen täze bir stil we gyzykly görnüşe öwüriň.Moda oýnuňyzy beýgeldiň we ýakymly sesler dünýäsine çümüň.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4