Çagalar üçin gulakly nauşnikleri dakyň - Simli we simsiz görnüşler bar

Gysga düşündiriş:

Bu ýumşak gulakly nauşnikler aýdym diňlemegi, film görmegi ýa-da oýun oýnamagy halaýan çagalar üçin ajaýyp.Simli we simsiz görnüşleriň ikisinde-de bar bolan bu nauşniklerde islendik çaga üçin amatly bolmagy üçin ýumşak, rahat gulak ýassyklary we sazlanyp bilinýän kellä geýilýär.Gurlan mikrofon bilen bu nauşnikler wideo jaňlary we onlaýn sapaklar üçin hem ajaýyp.Nauşnikler dürli gyzykly reňklerde we dizaýnlarda bolýar we olary islendik çaga üçin ajaýyp sowgat edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat sahypasy

Görnüşi: Gulakly nauşnikler
Baglanyşyk: Simli we simsiz (Bluetooth)
Mikrofon: ýok ýa-da gurlan bolup biler
Material: ýumşak we ABS plastmassa
Batareýanyň ömri: 6 sagada çenli (simsiz)
Gabat gelmek: Univershliumumy

Jikme-jiklikler:Çagalar üçin köp gulakly nauşnikler aýdym diňlemegi ýa-da film görmegi halaýan islendik çaga üçin ajaýyp aksessuardyr.Softumşak we amatly gulak ýassyklary bilen bu nauşnikler uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlyk ýa-da gaharlanma döretmezden geýinmek üçin döredildi.Düzülip bilinýän nauşnik, islendik çaga üçin ajaýyp laýyklygy üpjün edýär we nauşnikleri islendik kelläniň ululygyna laýyklaşdyryp bolýar.

Nauşnikler simli we simsiz görnüşde bolýar, olary köp taraply we islendik ýagdaýda ulanmak aňsat edýär.Simsiz opsiýa islendik enjama aňsatlyk bilen birikmek üçin Bluetooth tehnologiýasyny ulanýar we batareýanyň ömri bir zarýadda 12 sagada çenli dowam edip biler.Gurlan mikrofon wideo jaňlary we onlaýn sapaklar üçin ajaýyp we çaganyň aňsatlyk bilen aragatnaşyk saklamagyny üpjün edýär.

Yumşak material el degirmek üçin ýumşak we nauşniklere goşmaça rahatlyk gatlagyny goşýar.ABS plastmassa gurluşy, nauşnikleriň ýygy-ýygydan ulanylmagy bilen hem çydamly we uzak dowam etmegini üpjün edýär.

Aýratynlyklary

Gulak ýumşak we amatly gulak ýassyklary
Ajaýyp gabat gelmek üçin sazlanylýan kellä geýilýän zolak
Simli we simsiz görnüşler bar
Wideo jaňlary we onlaýn sapaklar üçin gurlan mikrofon
Çagalar üçin gyzykly reňkler we dizaýnlar

Üstünlikleri

Çagalar üçin ýumşak gulakly nauşnikler rahatlygy we çydamlylygy göz öňünde tutup döredildi.Earumşak we amatly gulak ýassyklary, çagaňyzyň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlyk geýip biljekdigini üpjün edýär, sazlap bolýan kellä geýilýän bolsa, islendik kelläniň ululygyna laýyk gelmegini üpjün edýär.Elýeterli simli we simsiz opsiýalar olary köpugurly we islendik ýagdaýda ulanmagy aňsatlaşdyrýar we gurlan mikrofon wideo jaňlary we onlaýn sapaklar üçin ajaýyp.

Elýeterli gyzykly reňkler we dizaýnlar, bu nauşnikleri islendik çaga üçin ajaýyp sowgat edýär we olar dürli ýaşdaky çagalar üçin täsirli boljakdygyna ynanýarlar.Çagaňyz aýdym diňlemegi, film görmegi ýa-da oýun oýnamagy halaýarmy, bu nauşnikler olar üçin iň oňat aksessuar.

Programma we gurnama:

Çagalar üçin ýumşak gulakly nauşnikler, 3,5 mm nauşnik jakasy ýa-da Bluetooth birikmesi bolan islendik enjam bilen gabat gelýär.Olary aňsatlyk bilen islendik enjama birikdirip bolýar we simli opsiýa hiç hili gurnama ýa-da gurnama talap etmeýär.Simsiz görnüşi, Bluetooth tehnologiýasyny ulanyp, islendik enjam bilen aňsatlyk bilen jübütläp bolýar we amal ýönekeý we gönümel.Diňe nauşnikleri açyň we enjamyňyz bilen jübütlemek boýunça görkezmelere eýeriň.

Umuman aýdanyňda, çagalar üçin köp gulakly nauşnikler aýdym diňlemegi ýa-da film görmegi halaýan islendik çaga üçin ajaýyp enjamdyr.Oňaýly, çydamly we köptaraply we dürli ýaşdaky çagalar bilen gyzyklanjakdygyna ynanýarlar.Simli ýa-da simsiz görnüşi saýlasaňyzam, bu nauşnikler çaganyň güýmenje we bilim zerurlyklary üçin uly maýa goýumdyr.


  • Öňki:
  • Indiki: