Üýtgeşik dizaýn Çagalaryň nauşnigi: Simli we simsiz bar

Gysga düşündiriş:

Özboluşly dizaýn çagalar nauşnigi, aýdym-sazy we oýunlary halaýan çagalar üçin ajaýyp.Simli we simsiz wersiýalarda hem bar, bu nauşnik howpsuzlygy we rahatlygy göz öňünde tutup ýasalýar.Garniturada çaganyň eşidişini goramak üçin içerki ses çäklendirijisi bar we ýumşak gulak ýassyklary günüň dowamynda rahatlygy üpjün edýär.Owadan we reňkli dizaýn, dürli ýaşdaky çagalar üçin özüne çekiji bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Özboluşly dizaýn çagalar nauşnigi, çaganyň aýdym-saz we oýun zerurlyklary üçin ajaýyp aksessuardyr.Simli ýa-da simsiz bolsun, bu nauşnik howpsuzlygyny we rahatlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda ýokary hilli ses bermek üçin gurlupdyr.
Simli we simsiz görnüşleriň ikisinde-de bar bolan nauşnik, iň ýokary göwrümi 85dB çenli çäklendirýän içerki ses çäklendiriji bilen işlenip düzülendir (çäklendirmäni aýyryp bolar).Bu, çaganyň eşidişini goraýar we aýdym-saz diňläp ýa-da eşidip bilmek howpy bolmazdan oýun oýnap biljekdigini üpjün edýär.Earumşak gulak ýassyklary dem alýan materiallar bilen ýasalýar we günüň dowamynda rahatlygy üpjün edýär, bu bolsa çaganyň uzak wagtlap nauşnik dakmagyny aňsatlaşdyrýar.
Garnituranyň çagalaryň gowy görjek ýakymly we reňkli dizaýny bar, bu bolsa islendik pursat üçin ajaýyp sowgat bolýar.Simli wersiýa planşetler, smartfonlar we beýleki enjamlar bilen ulanmak üçin ajaýyp 1,2 m kabel bilen üpjün edilýär.Simsiz wersiýa, simsiz diňlemegiň amatlylygyny üpjün edip, enjamlara birikmek üçin Bluetooth tehnologiýasyny ulanýar.
Umuman aýdanyňda, özboluşly dizaýn çagalar nauşnigi, aýdym-sazy we oýny halaýan islendik çaga üçin ajaýyp aksessuar.Howpsuzlyk aýratynlyklary, amatly dizaýny we gyzykly reňkleri bilen bu nauşnik çaganyň halaýan garniturasyna öwrüler.

Önümiň parametrleri

• Nauşnik görnüşi: Gulakdan artyk
• Ses çäklendiriji: 85dB ýa-da islegiňiz
• Simli wersiýa kabeliniň uzynlygy: 1,2 m +
• Simsiz wersiýa birikmesi: Bluetooth 5.1
• Batareýanyň ömri: 4-8 sagada çenli (simsiz wersiýa)
• Zarýad beriş wagty: 2-3 sagat
• Sürüjiniň diametri: 40mm

Önüm aýratynlyklary

• Çagaňyzyň eşidişini goramak üçin gurlan ses çäklendiriji
• Bütin gün rahatlygy üçin ýumşak gulak ýassyklary
• Owadan we reňkli dizaýn
• Simli we simsiz wersiýalarda hem bar
• Bluetooth 5.1 birikmesi (simsiz wersiýa)
• Batareýanyň uzak ömri (simsiz wersiýada 12 sagada çenli)
• Ulanmak aňsat we geýmek üçin amatly

Önümiň artykmaçlyklary

• Gurlan ses çäklendiriji bilen çaganyň eşidişini goraýar
• Uzak wagtlap geýmek üçin amatly we howpsuz
• Çagalaryň göwnünden turjak owadan we reňkli dizaýn
• Islegleriňize laýyk simli we simsiz wersiýalar
• Simsiz diňlemek üçin Bluetooth birikmesi (simsiz wersiýa)
• Giňeldilen diňleýiş sessiýalary üçin batareýanyň uzak ömri (simsiz wersiýa)
Önümiň ulanylyşy we gurnama:
Özboluşly dizaýn çagalar nauşnigini ulanmak aňsat we gurnama talap etmeýär.Simli wersiýanyň 1,2 m kabelini çaganyň enjamyna dakyň, olar gitmäge taýyn.Simsiz wersiýa, çagaňyzy simsiz diňlemäge mümkinçilik berýän islendik Bluetooth bilen işleýän enjam bilen jübütlenip bilner.Garnitura, adaty 3,5 mm ses jakasy ýa-da Bluetooth birikmesi bolan islendik aýdym-saz pleýeri, planşet, smartfon ýa-da oýun enjamy bilen ulanmak üçin niýetlenendir.


  • Öňki:
  • Indiki: