Bortdaky önümler bölümi

 • Premium simli gulakly nauşnikler: Ses güýjüni çykaryň

  Premium simli gulakly nauşnikler: Ses güýjüni çykaryň

  Artykmaç gulak dizaýny, ajaýyp ses izolýasiýasyny üpjün edýär, sazyňyza hiç hili ünsüňizi jemlemäge mümkinçilik berýär.Halaýan sazlaryňyza çümüň we hakykatdanam çuňňur ses tejribesinden lezzet alyň.

  Rahatlygy göz öňünde tutup döredilen bu nauşniklerde ýumşak gulak ýassygy we ýöriteleşdirilen sazlamak üçin sazlap bolýan gulak bar.Hiç hili oňaýsyzlyk ýa-da ýadawlyk bolmazdan giňeldilen diňleýiş sapaklaryndan lezzet alyň.

  Simli birikme, islendik gijä galmagy ýa-da päsgelçiligi aradan aýyryp, ygtybarly we ýokary hilli ses geçirişini üpjün edýär.Diňe nauşnikleri dakyň we ses dünýäňize çümüň.

  Çydamly gurluşy we eplenip bilýän dizaýny bilen bu nauşnikler ýolda ulanmak üçin ajaýyp.Olary sumkanyňyzda ýa-da sumkaňyzda göteriň we nirä barsaňyzam ýokary hilli sesden lezzet alyň.

  Simli gulakly nauşniklerimiz bilen ses tejribäňizi täzeläň.Premium ses hiline çümüň, giňişleýin ulanylanda rahatlykdan lezzet alyň we aýdym-saz lezzetini täze belentliklere çykaryň.

 • Moda gulak çeňňek nauşnikleri bilen stiliňizi ýokarlandyryň: Saz höwesiňizi açyň

  Moda gulak çeňňek nauşnikleri bilen stiliňizi ýokarlandyryň: Saz höwesiňizi açyň

  Ajaýyp gulak çeňňegi dizaýny diňe bir ygtybarly we amatly laýyklygy üpjün etmän, eýsem daş keşbiňize çylşyrymly täsir galdyrýar.Köpçüligiň arasyndan tapawutlanyň we bu moda nauşnikler bilen özboluşly moda duýgyňyzy beýan ediň.

  Iň oňat laýyklygy we hereket azatlygyny tapmaga mümkinçilik berýän sazlanylýan kabel uzynlygynyň amatlylygyndan lezzet alyň.Gatnaşykda, işleýän ýa-da syýahat edýän bolsaňyzam, bu nauşnikler durmuş durmuşyňyza uýgunlaşyp, iň ýokary rahatlygy üpjün edýär.

  Moda höwesjeňleri üçin döredilen bu nauşnikler, stil bilen işlemegi birleşdirip, jikme-jikliklere üns berilýär.Softumşak silikon gulakhalkalar amatly we ygtybarly laýyklygy üpjün edýär, çydamly materiallar bolsa uzak möhletli işlemegi üpjün edýär.

  Ses enjamlaryny moda gulak çeňňek nauşniklerimiz bilen täzeläň we ýokary ses hilinden lezzet alýan wagtyňyz stiliňizi ýokarlandyryň.Köpçüligiň arasyndan tapawutlanyň, şahsyýetiňizi aýdyň we ajaýyp ses tejribesine baş goşuň.

 • Simli gulakly nauşnikler bilen ses tejribäňizi artdyryň: Iň oňat ykjam we kompýuter garniturasy

  Simli gulakly nauşnikler bilen ses tejribäňizi artdyryň: Iň oňat ykjam we kompýuter garniturasy

  Aýdym-saz, film we jaňlar üçin baý ses tejribesini üpjün edip, giň ýygylyga jogap diapazony bilen çuňňur ses we aýdyň aragatnaşykdan lezzet alyň.Smartfonyňyz ýa-da kompýuteriňiz bilen ulanýarsyňyzmy, bu nauşnikler has ýokary ses hilini berýär.

  Täze gulak çeňňegi dizaýny, ygtybarly we amatly laýyklygy üpjün edýär, halaýan mazmunyňyzyň ýykylmagyndan gorkman lezzet almaga mümkinçilik berýär.Düzülip bilinýän kabeliň uzynlygy çeýeligi we hereket azatlygyny hödürleýär, türgenleşiklerde, syýahatda we gündelik işlerde amatlylygy üpjün edýär.

  Awiasiýa utgaşyklygy bilen bu nauşnikleri dürli ssenariýalarda ulanyp bolýar.Uçarman, uçar hyzmatçysy ýa-da awiasiýa höwesjeňi bolsaňyz, bu nauşnikler uçuşlar we howa görkezişleri wagtynda anyk aragatnaşyga we güýçlendirilen ses tejribelerine mümkinçilik berýär.

  Qualityokary hilli materiallar bilen ýasalan bu nauşnikler dowamly bolar ýaly gurulýar.Çydamly gurluşyk uzak ömri üpjün edýär, ýumşak gulak gulaklary bolsa çuňňur diňlemek tejribesi üçin rahatlygy we ses izolýasiýasyny üpjün edýär.

  Sesli garnituralarymyzy simli gulakly nauşniklerimiz bilen täzeläň.Qualityokary hilli ses, ygtybarly, ykjam we kompýuter enjamlary bilen köpugurlylyk we awiasiýa sazlaşyklylygyndan lezzet alyň.Syýahat edýärsiňizmi, işleýärsiňizmi ýa-da halaýan güýmenjeňizden lezzet alýarsyňyzmy, bu nauşnikler bilen ses tejribäňizi ýokarlandyryň.

 • Iki wilkaly simli gulakly nauşnikli awiasiýa aragatnaşygyny güýçlendiriň

  Iki wilkaly simli gulakly nauşnikli awiasiýa aragatnaşygyny güýçlendiriň

  Gulak çeňňekleriniň ergonomiki dizaýny, ygtybarly we amatly laýyklygy üpjün edýär, olary uzak wagtlap rahatsyz geýmäge mümkinçilik berýär.Düzülip bilinýän kabeliň uzynlygy, möhüm amallar wagtynda amatly ýerleşişini we hereket azatlygyny üpjün edip, çeýeligi hödürleýär.

  Iki wilkaly birleşdirijiler (PJ-055 we PJ-068) bilen enjamlaşdyrylan bu nauşnikler awiasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň giň toparyna laýyk gelýär.Uçarmanlar, bilelikde uçarmanlar we howa hereketini dolandyryjylar howa giňişligini netijeli dolandyrmak we has ygtybarly uçuşlar üçin üznüksiz we ygtybarly aragatnaşyga bil baglap bilerler.

  Qualityokary hilli materiallar bilen gurlan bu nauşnikler, talap edilýän awiasiýa gurşawyna garşy durmak, berkligi we uzak ömri üpjün etmek üçin gurlupdyr.Softumşak silikon gulakhalkalar ýokary ses tejribesini berip, güýçlendirilen rahatlygy we ses izolýasiýasyny üpjün edýär.

  Iki goşa wilkaly simli gulakly nauşniklerimiz bilen awiasiýa aragatnaşygyňyzy täzeläň.Arassa sesden, ygtybarly sazlaşykly, goşa wilkaly ulgamlar bilen utgaşyklykdan we ýygy-ýygydan ulanmak üçin çydamlylykdan lezzet alyň.Bu nauşnikler bilen awiasiýa tejribäňizi ýokarlandyryň we asmanda aragatnaşygyňyzy ösdüriň.

 • Awiasiýa gulak çeňňek nauşnikleri: Asmanda güýçlendirilen ses tejribesi

  Awiasiýa gulak çeňňek nauşnikleri: Asmanda güýçlendirilen ses tejribesi

  Earumşak we ergonomiki dizaýny öz içine alýan bu gulakly nauşnikler ygtybarly we amatly laýyklygy üpjün edýär.Düzülip bilinýän gulak çeňňekleri, uzak wagtlap rahatsyzlyk ýa-da ýadawlyksyz geýmäge mümkinçilik berýän şahsylaşdyrylan laýyklygy üpjün edýär.

  Giňeldilen aýdyňlyk we giň ýygylyk jogap diapazony bilen hrustal arassa sesden lezzet alyň.Bu nauşnikler çuňňur ses berýär, uçuş aragatnaşygynyň we güýmenjäniň her jikme-jigini ajaýyp takyklyk bilen eşitmäge mümkinçilik berýär.

  Awiasiýa gurşawynyň berkligine garşy durmak üçin döredilen bu nauşnikler ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.Çydamly gurluşyk we ýokary hilli materiallar olary ýygy-ýygydan ulanmak üçin amatly edýär we uzak ömri üpjün edýär.

  3,5 mm ses jak birleşdirijisi bilen bu nauşnikler, awiasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň giň toparyna laýyk gelýär, uçarmanlar, bilelikde uçarmanlar we howa hereketini dolandyryjylaryň arasynda üznüksiz we netijeli aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär.

  Düşnüksiz kabelleriň kömegi bilen bu gulak çeňňek nauşnikleri bilen üns merkezinde boluň.Kabeller gysylmagyna garşy durmak üçin niýetlenendir, kynçylyksyz ulanmagy üpjün edýär we uçuş amallary wagtynda erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär.

  Awiasiýa tejribäňizi Awiasiýa gulak çeňňek nauşniklerimiz bilen täzeläň.Ajaýyp rahatlykdan, ýokary ses hilinden we ygtybarly öndürijilikden lezzet alyň.Uçarman, bilelikde uçarman ýa-da awiasiýa höwesjeň bolsaňyzam, bu nauşnikler uçuşdaky ses tejribäňizi täze belentliklere çykarar.

 • Gulak gulakly nauşnikler bilen awiasiýa aragatnaşygyny öwüriň

  Gulak gulakly nauşnikler bilen awiasiýa aragatnaşygyny öwüriň

  Ergonomiki gulak çeňňekleri ygtybarly we amatly laýyklygy üpjün edýär, nauşnikleri uzak wagtlap rahatsyz geýmäge mümkinçilik berýär.Designeňil dizaýn we ýumşak silikon gulakhalkalar ýadawlygy azaldýar we umumy geýiş tejribäňizi ýokarlandyrýar.

  Bu nauşnikler ygtybarly aragatnaşygy üpjün edip, talap edilýän awiasiýa gurşawyna garşy durmak üçin döredildi.Çydamly 3,5 mm ses jak birleşdirijisi bilen, dürli awiasiýa aragatnaşyk enjamlary bilen sazlaşykly we üznüksiz aragatnaşyk üpjün edýär.

  Düşnüksiz kabel dizaýny bilen kynçylyksyz ulanmakdan we amatlylykdan lezzet alyň, päsgelçiliksiz ýa-da ünsüňizi çekmezden erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär.Nauşnikler ýokary hilli materiallardan peýdalanyp, berkligi we uzak ömri üpjün edýär, olary ýygy-ýygydan uçýanlar we awiasiýa hünärmenleri üçin ajaýyp edýär.

  Uçarman, bilelikde işleýän uçarman, uçar hyzmatçysy ýa-da awiasiýa höwesjeňi bolsun, awiasiýa nauşnikli gulakly nauşnikler siziň islegleriňizi kanagatlandyrýar.Bu nauşnikler bilen awiasiýa tejribäňizi ýokarlandyryň, anyk aragatnaşygy, ajaýyp ses hilini we uçuşlaryňyzyň dowamynda ygtybarly öndürijiligi üpjün ediň.

 • UltimateSound simli nauşnik: Premium ses hiline çümüň

  UltimateSound simli nauşnik: Premium ses hiline çümüň

  UltimateSound simli nauşnik.Ajaýyp ses hili we amatlylygy üçin döredilen bu nauşnik görnüşindäki nauşnik, aýdym-saz höwesjeňleri, oýunçylar we hünärmenler üçin ajaýyp.Giň ýygylykly seslenme we täsirli dinamiki diapazony üpjün edip, güýçli 40mm neodim sürüjileri bilen baý, hrustal arassa ses bilen çümdüriň.Düzülip bilinýän kellä geýilýän we ýassykly gulak käseleri, aýratyn sazlaşykly we ýokary rahatlygy üpjün edýär, bu diňleýiş sessiýalaryna hiç hili oňaýsyzlyk berýär.Gurlan mikrofon, jaň edýäňizmi ýa-da onlaýn oýun sessiýalaryna gatnaşýarsyňyzmy, anyk we kynçylyksyz aragatnaşygy üpjün edýär.Çydamly gurluşy we tangla çydamly kabeli bilen bu simli nauşnik gündelik ulanylyşyna çydamly we çydamly.Adaty 3,5 mm ses jakly islendik enjama birikdiriň we dessine plug-play oýnamak amatlylygyndan lezzet alyň.UltimateSound simli nauşnik bilen ses tejribäňizi ýokarlandyryň we iň ýokary ses hiline we özüne laýyk rahatlyga baş goşuň.

 • Customöriteleşdirilen awiakompaniýamyz bilen ýolagçylara stilde hyzmat ediň

  Customöriteleşdirilen awiakompaniýamyz bilen ýolagçylara stilde hyzmat ediň

  Uçuş hyzmatyňyzy özleşdirilip bilinýän awiakompaniýamyz bilen ýokarlandyryň.Aňsat we täsirli iýmit we içgi hyzmaty üçin niýetlenen bu tarel, ýokary hilli we amatly syýahat tejribesini üpjün etmek isleýän islendik awiakompaniýa üçin ajaýyp garnituradyr.

 • Uçuşdaky güýmenjäňizi bir gezek ulanylýan gulakly nauşnik bilen ýokarlandyryň - Logotipiňiz bilen düzülip bilner

  Uçuşdaky güýmenjäňizi bir gezek ulanylýan gulakly nauşnik bilen ýokarlandyryň - Logotipiňiz bilen düzülip bilner

  Düzülip bilinýän logotip opsiýalaryny görkezip, bir gezek ulanylýan gulakly nauşnik bilen uçuş tejribäňizi ýokarlandyryň.Ykdysady ýa-da premium ykdysady synp görnüşlerinden saýlaň we ýumşak gubka ýa-da silikondan ýasalan gulak ýassyklaryndan lezzet alyň.

 • Uçuşyňyzy gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik bilen sesiň ýatyrylmagy we ýörite logotip bilen täzeläň

  Uçuşyňyzy gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik bilen sesiň ýatyrylmagy we ýörite logotip bilen täzeläň

  Gaýtadan ulanylýan 3pin / 2pin simli gulakly nauşnik bilen sesiň ýatyrylmagyny we adaty nyşany bolan indiki uçuşyňyzda ýokary hilli ses we rahatlygy başdan geçiriň.BC / FC synp öndürijiligi bilen, bu nauşnik syýahat tejribesini ýokarlandyrmak isleýän ýygy-ýygydan uçýanlar üçin ajaýyp.

 • Howa gatnawy üçin amatly toplumymyz bilen rahat syýahat ediň

  Howa gatnawy üçin amatly toplumymyz bilen rahat syýahat ediň

  Awiakompaniýamyz üçin amatly toplum, ýolagçylara uçuş wagtynda rahat we rahat bolmak üçin zerur zatlary üpjün etmek üçin niýetlenendir.Diş çotgasy, saç çotgasy, diş pastasy, beden losyony, şampun, sanitizator jeli, polotensa, atyr we başgalar ýaly birgiden möhüm zatlar bilen, amatly toplumymyz kynçylyksyz syýahat tejribesi üçin ajaýyp çözgütdir.

 • Hususy logotip bilen bir gezek ulanylýan simli nauşnik

  Hususy logotip bilen bir gezek ulanylýan simli nauşnik

  Bu awiakompaniýanyň bir gezek ulanylýan simli nauşnigi uçuşda güýmenje üçin ajaýyp.Nauşnikler ýeňil we nauşnikde çap edilen ýörite nyşan bar.Nauşnikler ýokary hilli ses berýär we adaty nauşnik jaklary bilen ulanmak üçin amatly.