DRUM Outlook Design Bluetooth 5.1 we 4-8 sagat batareýanyň ömri bilen simsiz gürleýjisi

Gysga düşündiriş:

DRUM dünýägaraýyş dizaýny simsiz gürleýjide ajaýyp matanyň üstü we düwme dolandyryşlary bar.“Bluetooth 5.1” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan we bir zarýadda 4-8 sagada çenli batareýanyň ömrüni üpjün edýär, bu bolsa aýdym-saz diňlemek üçin ajaýyp saýlama bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Özboluşly we ajaýyp dizaýny bolan göçme simsiz gürleýjini gözleýärsiňizmi?DRUM dünýägaraýyş dizaýny simsiz gürleýjiden başga bir zat gözlemäň.Fabricumşak matanyň üstü we düwme dolandyryşlary bilen, bu gürleýjini nirä alyp barsaňyzam kelläňizi öwürer.
DRUM simsiz gürleýjisi, ýokary hilli ses akymy üçin enjamyňyza durnukly we çalt birikmegi üpjün edýän Bluetooth 5.1 tehnologiýasyny özünde jemleýär.Batareýanyň ömri 4-8 sagat dowam edýär, şonuň üçin güýjüňiziň gutarmagyndan gorkman halaýan sazlaryňyzdan lezzet alyp bilersiňiz.
Ykjam we ýeňil dizaýn bilen, bu gürleýjini nirä gitseňizem ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Öýde, ofisde ýa-da ýolda ulanmak üçin ajaýyp.Mundan başga-da, gurlan mikrofon göni gürleýjiniň üsti bilen elsiz jaň etmäge mümkinçilik berýär.
DRUM simsiz gürleýjisi, şeýle hem, dürli enjamlara birikmek üçin çeýeligi üpjün edip, Bluetooth, AUX giriş we TF kart ýeri ýaly birgiden baglanyşyk opsiýalaryny özünde jemleýär.Islendik otagy baý, janly ses bilen dolduryp biljek güýçli, ýokary hilli ses berýär.
Umuman aýdanyňda, DRUM dünýägaraýyş dizaýny simsiz gürleýjisi, ajaýyp we köptaraply göçme gürleýjini gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.Uzyn batareýa ömri, Bluetooth 5.1 birikmesi we ykjam dizaýny bilen, nirä barsaňyzam birnäçe sagat aýdym-saz lezzetini üpjün eder.
Gepleýjide diňe bir özüne çekiji täsir etmek bilen çäklenmän, gürleýjiniň könelmeginden we ýyrtylmagyndan goramaga çydamly mata ýüzü bar.Düwme dolandyryşy matanyň üstünde hem bolup, sesiňi sazlamagy, yzlary taşlamagy ýa-da barmaklaryňy basmak bilen jaňlara jogap bermegi aňsatlaşdyrýar.
4-8 sagat batareýa ömri bilen, DRUM dünýägaraýyş dizaýny simsiz gürleýjisi ýolda ýanyňyz bilen alyp gitmek üçin ajaýyp.Torbanyňyza ýa-da sumkaňyza sygmak üçin ýeterlik däl, we içindäki zarýad berilýän batareýa, halaýan sazlaryňyzy dakmazdan, günüň dowamynda lezzet alyp bilersiňiz.
Umuman aýdanyňda, DRUM dünýägaraýyş dizaýny simsiz gürleýjisi ajaýyp sesi ajaýyp, çydamly dizaýn bilen birleşdirýän ýokary hilli, göçme gürleýjini gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawdyr.Deňiz kenaryna barýarsyňyzmy, seýilgähde piknik edersiňizmi ýa-da diňe öýde dynç alarsyňyzmy, bu simsiz gürleýji islendik pursat üçin ajaýyp ses ýazgysyny üpjün eder.


  • Öňki:
  • Indiki: