FAA 2018-nji we 2021-nji ýyllar aralygynda geçirilmedik howpsuzlyk barlaglary üçin Unted 1.15 million dollar jerime salmagy meýilleşdirýär

Federal awiasiýa administrasiýasy, üç ýyl töweregi wagt içinde Boeing 777 kysymly ýangyn duýduryş ulgamyna degişli käbir uçuşdan öňki barlaglary ýitirendigi üçin United Airlines-a 1,15 million dollar jerime salmagy meýilleşdirýär.
ABŞ-nyň düzgünleşdirijisi Çikagoda ýerleşýän awiakompaniýanyň ýerine ýetiriji direktory Skott Kirbä ýazan hatynda awiakompaniýanyň täjirçilik uçarlarynyň howpsuz işlemegi bilen baglanyşykly köp sanly düzgünini “bozandygyny” aýdýar.
FAA, awiakompaniýanyň 2018-nji ýylyň 29-njy iýunynda, uçaryň deslapky gözegçilik sanawyndan çykarylandygy we 2021-nji ýylyň 19-njy aprelinde, FAA-nyň Howpsuzlyk gözegçisiniň anomaliýa tapylandygy sebäpli 102,488 uçuş amala aşyrandygyny öňe sürýär.
FAA haty 6-njy fewralda çap etdi.

habarlar1

Çeşme: United Airlines
FAA, gatnawçynyň üç ýyl töweregi wagt bäri uçuşdan öňki howpsuzlyk barlaglaryny äsgermezlik edendigini kesgitlänsoň, United Airlines-a 1 million dollardan gowrak jerime salmagy meýilleşdirýär.

FAA “Fireangyn duýduryşy ulgamynyň barlagynyň Unitedunaýtediň uçar ekipa byy tarapyndan ýerine ýetirilmeýändigini kesgitläninden” soňam, United barlag barlamazdan ýene alty reýsiň “bilkastlaýyn işine” başlady.
FAA hatynda "Unitedunaýtediň gözleg maksatnamasy B-777 uçarynyň howa şertlerinde hyzmat etmek üçin boşadylmagyny we işlemegi üçin dogry saklanmagyny üpjün etmedi" -diýdi."Her bir uçuş üçin ... Unitedunaýted uçary ýaramaz ýagdaýda dolandyrdy."
Şeýle-de bolsa, Unitedunaýted uçuşlarynyň howpsuzlygy “hiç haçan sorag astynda däl” diýýär.
"2018-nji ýylda Unitedunaýted 777 tarapyndan awtomatiki usulda ýerine ýetirilen artykmaç barlaglary hasaba almak üçin uçuşdan öňki barlag sanawyny üýtgetdi" -diýdi."FAA barlag sanawynyň üýtgedilen wagty gözden geçirdi we tassyklady.2021-nji ýylda FAA Unitedunaýtede tehniki hyzmat meýilnamasynyň uçarmanlar tarapyndan uçuşdan öňki barlagy talap edýändigini habar berdi.Tassyklanylandan soň, Unitedunaýted derrew proseduralaryny täzeledi. "

Bu nädip tapyldy?
2021-nji ýylda FAA-nyň howpsuzlyk gözegçisi Unitedunaýtediň uçuşdan öňki barlaglarynyň düzgünlere laýyk gelmeýändigini anyklady.FAA muny tapan güni, United ähli uçarmanlaryna býulleten berdi.Muňa garamazdan, FAA käbir uçarlara degişli barlaglar bolmazdan rugsat berildi diýip hasaplaýar.
Beýleki tarapdan, Unitedunaýted, 2018-nji ýylda uçuşdan öňki barlaglara girizilen üýtgeşmeleriň FAA tarapyndan gözden geçirilendigini we tassyklanandygyny öňe sürdi.Şeýle hem awiakompaniýa, FAA-dan habar alan badyna üýtgeşmeleriň edilendigini aýtdy.
United Airlines-iň soňky habarlary
Geçen aýyň ahyrynda, Unitedunaýted Arizona ştatynyň Finiks şäherindäki Awiat akademiýasynda ilkinji uçurym synpyny belledi.Uçurymlaryň birinji toparyna 51 okuwçy, 80% aýal we reňkli adamlar girdi.Şol wagt akademiýada bir ýaşdan uly 240-a golaý okuwçy okaýardy.


Iş wagty: Fewral-14-2023