“Apple” täze “HomePod” -y üstünlikli ses we akyl bilen tanyşdyrýar

Ajaýyp ses hilini, güýçlendirilen Siri mümkinçiliklerini we ygtybarly we ygtybarly akylly öý tejribesini bermek

täzelikler3_1

CUPERTINO, KALIFORNI AppleA Apple şu gün indiki derejeli akustikany ajaýyp, ajaýyp dizaýnda hödürleýän güýçli akylly gürleýji HomePod (2-nji nesil) yglan etdi.“Apple” innowasiýalary we “Siri” intellektleri bilen enjamlaşdyrylan “HomePod”, çuňňur giňişlik ses sazlaryny goldamak ýaly düýpli diňlemek tejribesi üçin ösen hasaplaýyş sesini hödürleýär.Gündelik işleri dolandyrmak we akylly öýi dolandyrmak üçin amatly täze usullar bilen, ulanyjylar indi Siri ulanyp, akylly öý awtomatlaşdyryşlaryny döredip bilerler, öýlerinde tüsse ýa-da uglerod monoksit duýduryşy tapylanda habar alyp bilerler we otagdaky temperaturany we çyglylygy barlap bilerler - ähli eller - mugt.
Täze “HomePod” şu günden başlap, 3-nji fewralda başlap, “Apple Store” programmasynda onlaýn zakaz edip biler.
“World Home Marketing” -iň uly wise-prezidenti Greg Joswiak: “Ses tejribämizden we täzeliklerimizden peýdalanyp, täze HomePod baý, çuňňur bas, tebigy orta we aýdyň, jikme-jik ýokary netijeleri berýär” -diýdi.“HomePod mini-iň meşhurlygy bilen has uly HomePod-da gazanyp boljak has güýçli akustika bilen gyzyklanmanyň artýandygyny gördük.“HomePod” -yň indiki neslini dünýädäki müşderilere ýetirmek üçin diýseň begenýäris. ”
Arassa dizaýn
Täze “HomePod”, islendik giňişligi doldurýan ajaýyp dizaýna eýe bolup, üznüksiz, akustiki taýdan aç-açan mata matasy we arka tarapdan yşyklandyryjy arka ýüz bilen.“HomePod” ak we ýary gije, 100 göterim gaýtadan işlenen mata bilen öndürilen we reňk bilen gabat gelýän tok kabeli bilen täze reňkde elýeterlidir.

täzelikler3_2

Akustiki kuwwat
“HomePod” baý, çuň bas we ajaýyp ýokary ýygylyklar bilen ajaýyp ses hilini berýär.Customörite işlenip düzülen ýokary ekskursiýa ýüňi, diafragmany ajaýyp 20 mm herekete getirýän güýçli motor, gurlan bass-EQ mikrofony we bazanyň töwereginde bäş sany twitterden ybarat şöhlelendiriji güýçli akustiki tejribe gazanmak üçin bilelikde işleýär.S7 çipi programma üpjünçiligi we ulgam duýgur tehnologiýasy bilen birleşdirilip, has ösen hasaplaýyş sesini hödürlemek üçin akustiki ulgamynyň düýbüni tutýan diňlemek tejribesi üçin iň ýokary mümkinçiligini artdyrýar.
Birnäçe HomePod gürleýjileri bilen ýokary tejribe
Iki ýa-da has köp HomePod ýa-da HomePod mini gürleýjileri dürli güýçli aýratynlyklary açýar.“AirPlay” bilen köp sesli ses ulanyp, 2 ulanyjy “Hey Siri” diýip ýa-da HomePod-yň ýokarsyna degip we saklap, birnäçe HomePod gürleýjilerinde şol bir aýdymy diňlemek, dürli HomePod gürleýjilerinde dürli aýdymlary oýnamak ýa-da interkom hökmünde ulanyp bilerler. habarlary beýleki otaglara ýaýratdy.
Ulanyjylar bir meýdanda iki HomePod gürleýjisi bilen stereo jübüt döredip bilerler.3 Çep we sag kanallary bölmekden başga-da, bir stereo jübüt her kanaly sazlaşykly ýerine ýetirýär we adaty stereo gürleýjilerden has giň we täsirli ses sahnasyny döredýär. hakykatdanam garaşsyz diňlemek tejribesi.

täzelikler3_3

“Apple” ekosistemasy bilen bökdençsiz integrasiýa
Ultra giň zolakly tehnologiýany ulanmak bilen, ulanyjylar iPhone-da oýnaýan zatlaryny - halaýan aýdym, podkast ýa-da hatda telefon jaňy ýaly göni HomePod-a tabşyryp bilerler. öýde iPhonePod-a ýakyn bir iPhone getirip biler we teklipler awtomatiki usulda ýüze çykar.“HomePod” alty sese çenli tanap bilýär, şonuň üçin öýüň her bir agzasy şahsy sanawlaryny diňläp, ýatlatmalar sorap we senenama wakalaryny belläp biler.
“HomePod” güýçli öý teatr tejribesi üçin “Apple TV 4K” bilen aňsatlyk bilen jübütlenýär we “Apple TV 4K” -däki eARC (Enhanced Audio Return Channel) 5 goldawy müşderilere telewizora birikdirilen ähli enjamlar üçin “HomePod” ses ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, “HomePod” -da “Siri” bilen ulanyjylar “Apple TV” -de oýnaýan zatlaryna elsiz gözegçilik edip bilerler.
HomePod-da tapyň, ulanyjylara ýerleşdirilen enjamda ses çalmak arkaly iPhone ýaly Apple enjamlaryny tapmaga mümkinçilik berýär.Siri ulanyp, ulanyjylar programma arkaly ýerleşýän ýerini paýlaşýan dostlarynyň ýa-da ýakynlarynyň ýerleşýän ýerini hem sorap bilerler.

täzelikler3_4

Akylly öý zerur
Ses tanamak bilen, 6 HomePod tüsse we kömürturşy gazy duýduryşlaryny diňläp biler we ses kesgitlense ulanyjynyň iPhone-yna göni habar iberip biler.Gurlan täze temperatura we çyglylyk datçigi ýapyk gurşawy ölçäp biler, şonuň üçin ulanyjylar bir otagda belli bir temperatura ýetende körleri ýapýan ýa-da fanaty awtomatiki açýan awtomatlaşdyryş döredip bilerler.
Siri işjeňleşdirmek bilen, müşderiler bir enjamy dolandyryp ýa-da bir wagtyň özünde birnäçe akylly öý esbaplaryny goýýan “Ertiriň haýyrly” ýaly sahnalary döredip bilerler ýa-da “Hey Siri” ýaly el bilen gaýtalanýan awtomatlaşdyryş gurup bilerler, her gün körleri açyň. Günüň dogmagy. ”7 Täze tassyklama äheňi, gyzdyryjy ýa-da başga bir otagda ýerleşýän esbaplar üçin üýtgemäni görüp bilmeýän aksesuarlary dolandyrmak üçin Siri haýyşynyň haçan edilendigini görkezýär.Daşky gurşaw sesleri, umman, tokaý we ýagyş ýaly - remaster edildi we tejribe has birleşdirildi, müşderilere sahnalara, awtomatlaşdyryşlara we duýduryşlara täze sesler goşmaga mümkinçilik berýär.
Ulanyjylar howanyň, yşyklaryň we howpsuzlygyň täze kategoriýalaryny hödürleýän, akylly öýi aňsat gurnamaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän we täze köp kameraly görnüşi öz içine alýan täzeden işlenen Öý programmasy bilen aksesuarlary içgin öwrenip, görüp we tertipläp bilerler.

Materiýa goldawy
“Matter” geçen güýzde işe girizildi, akylly öý önümlerine iň ýokary howpsuzlyk derejesini saklamak bilen ekosistemalarda işlemäge mümkinçilik berdi.“Apple”, beýleki pudak ýolbaşçylary bilen birlikde “Matter” standartyny saklaýan “Birikdiriş standartlary bileleşiginiň” agzasy.“HomePod” “Matter” bilen işleýän esbaplary birleşdirýär we dolandyrýar we möhüm öý merkezi bolup hyzmat edýär, ulanyjylara öýden uzakda bolanda mümkinçilik berýär.
Müşderi maglumatlary hususy eýeçilikdir
Müşderiniň şahsy durmuşyny goramak “Apple” -iň esasy gymmatlyklaryndan biridir.Smarthli akylly öý aragatnaşygy, hemişe “HomeKit Secure Video” bilen kamera ýazgylaryny goşmak bilen, “Apple” tarapyndan okalmazlygy üçin elmydama ahyrky kodlanýar.Siri ulanylanda, haýyşyň sesi deslapky ýagdaýda saklanmaýar.Bu aýratynlyklar ulanyjylara şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň goralýandygyna rahatlyk berýär.
HomePod we daşky gurşaw
“HomePod” daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmak üçin niýetlenendir we 100 göterim gaýtadan işlenen altyny - “HomePod” üçin ilkinji bolup, köp sanly zynjyr tagtalaryny örtmekde we gürleýjiniň magnitinde 100 göterim gaýtadan işlenen seýrek toprak elementlerini öz içine alýar.“HomePod”, “Apple” -iň energiýa tygşytlylygy üçin ýokary standartlaryna laýyk gelýär we simap-, BFR-, PVC- we berilýumsyz.Täzeden işlenen gaplama daşky plastmassa örtügi ýok edýär we gaplamanyň 96 göterimi süýümli bolup, “Apple” -ni 2025-nji ýyla çenli ähli gaplamalardan plastmassany doly aýyrmak maksadyna ýakynlaşdyrýar.
Häzirki wagtda “Apple” global korporatiw amallar üçin uglerod bitarapdyr we 2030-njy ýyla çenli ähli önümçilik üpjünçilik zynjyrynda we önümiň ýaşaýyş sikllerinde 100 göterim uglerod bitarap bolmagy meýilleşdirýär.Bu, komponent öndürmekden, gurnamakdan, ulagdan, müşderini ulanmakdan, zarýad bermekden başlap, gaýtadan işlemek we material dikeltmekden başlap satylan her bir “Apple” enjamynyň howanyň nol täsirine eýe boljakdygyny aňladýar.


Iş wagty: Fewral-14-2023