1.8 MWt fotoelektrik (PV) zawody, Coca-Cola Al Ahlia Beverages 'Al Ain guýulýan desgasyna arassa energiýa bermek üçin

habarlar2

• Taslama, Emerge-iň täjirçilik we senagat (C&I) aýak yzynyň 2021-nji ýylda döredileninden bäri giňelmegini alamatlandyrýar we amallaryň umumy kuwwatyny 25 MWt-dan gowrak ýerine ýetirýär.

BAE-nyň Masdar bilen Fransiýanyň EDF-iň bilelikdäki kärhanasy bolan Emerge, 1,8 megawatt (MWp) gün fotoelektrik (PV) zawodyny ösdürmek üçin Coca-Cola Al Ahlia Beverages, Coca-Cola çüýşesi we paýlaýjysy bilen şertnama baglaşdy. “Al Ain” desgasy üçin.

Al Aýndaky Coca-Cola Al Ahlia Beverages desgasynda ýerleşýän täjirçilik we senagat (C&I) taslamasy, ýerüsti, üçek we awtoulag duralgasynyň gurnamalary bolar.Emerge, 1.8 megawattlyk pik (MWp) taslamasy, dizaýny, satyn almalary we gurluşygy, şeýle hem zawodyň 25 ýyl işlemegi we tehniki hyzmaty ýaly doly çözgüt bilen üpjün eder.

Ylalaşyga 14-19-njy ýanwar aralygynda Abu Dabiniň Durnuklylyk hepdeliginiň (ADSW) çäginde baş ýerine ýetiriji direktory Muhammet Akeel, Coca-Cola Al Ahlia Beverages we Emerge kompaniýasynyň baş müdiri Mişel Abi Saab gol çekdi. BAE-nyň paýtagty.

"Emerge" kompaniýasynyň baş müdiri Mişel Abi Saab: "Emerge, şeýle abraýly kompaniýa bilen hyzmatdaşlygymyz bilen BAE-de C&I aýak yzyny artdyrýandygyna begenýär.Coca-Cola Al Ahlia içgilerini gurjak, işletjek we hyzmat etjek 1.8 MWt gün PV zawody, beýleki hyzmatdaşlarymyz Miral, Khazna Maglumat merkezleri we Al Dahra Azyk senagaty üçin gurýan desgalarymyz ýaly durnukly we üpjün etjekdigine ynanýarys “Al Ain” desgasy üçin geljek onýyllyklar üçin arassa energiýa. ”

“Coca-Cola Al Ahlia Beverages” kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Muhammet Akeel: “Uglerod aýak yzymyzy azaltmak bilen, işimiziň her bir böleginde täzelikleri durmuşa geçirmegi we kabul etmegi dowam etdirýändigimiz üçin bu möhüm pursat.Emerge bilen baglaşan şertnamamyz ýene-de bir durnuklylyk tapgyryna ýetmäge mümkinçilik berer - esasy tarapy has täzelenip bilýän energiýanyň amallarymyza goşulmagydyr. "

C&I gün segmenti 2021-nji ýyldan bäri görlüp-eşidilmedik ösüşe şaýat bolup, ýangyç we elektrik energiýasynyň gymmatlygy bilen halkara derejesinde ýokarlandy.IHS Markit, 2026-njy ýyla çenli dünýäde 125 gigawat (GW) C&I üçek güneşiniň dünýäde guruljakdygyny çaklady. Rooftop Gün PV 2030-njy ýyla çenli Birleşen Arap Emirlikleriniň umumy elektrik energiýasynyň takmynan 6 göterimini üpjün edip biler. 2030 hasabat.

Emerge, Masdar bilen EDF-iň arasynda paýlanan gün, energiýa netijeliligi, köçe yşyklandyrylyşy, batareýany saklamak, täjirçilik we senagat müşderileri üçin gün we gibrid çözgütleri ösdürmek üçin bilelikdäki kärhana hökmünde döredildi.Energetika hyzmatlary kompaniýasy hökmünde, Emerge müşderilere gün energiýasy şertnamalary we energiýa öndürijilik şertnamasy arkaly müşderi üçin hiç hili töleg tölemezden doly açar üpjünçiligi we talap edilýän energiýa dolandyryş çözgütlerini hödürleýär.

“Coca-Cola Al Ahlia” içgileri Birleşen Arap Emirliklerinde “Coca-Cola” üçin çüýşedir.Al Ain-de guýulýan zawod we BAE-de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Arwa Water, Smart Water we Schweppes öndürmek we paýlamak üçin paýlaýyş merkezleri bar.Şeýle hem “Monster Energy” we “Costa Coffee” bölek satuw önümlerini paýlaýar.


Iş wagty: Fewral-14-2023